Privacyverklaring

Lees hier hoe StartToGrow omgaat met jouw privacy.

Privacyverklaring

1. AVG

Wij zijn voor de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemde begrippen hebben in dit privacy statement de volgende betekenis:

 • Persoonsgegevens: alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan wij die betrokkene kunnen identificeren.
 • Verwerking: alles wat wij met persoonsgegevens kunnen doen.
 • Betrokkenen: de natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

StartToGrow is verwerkingsverantwoordelijken. StartToGrow vestiging Roosendaal is gevestigd te (4701 BS) Roosendaal, aan het Mill Hillplein 1 en is telefonisch bereikbaar op 085 - 00 74 445. StartToGrow vestiging Bergen op Zoom is gevestigd te (4611 HC) Bergen op Zoom, aan de Zuidzijde Haven 39A en is telefonisch bereikbaar op 085 - 00 74 445. Het gezamenlijk e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijken is info@starttogrow.nl.

3. Betrokkenen

Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen met wie wij direct dan wel indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Daaronder begrijpen wij in ieder geval opdrachtgevers en coaches, potentiële opdrachtgevers en coaches, voormalig opdrachtgevers en coaches, websitebezoekers en ontvangers van nieuwsbrieven.

Op het bovenstaande geldt de uitzondering dat dit privacy statement niet van toepassing is voor personen van wie wij persoonsgegevens verwerken omdat zij bestuurder, werknemer, uitzendkracht, inleenkracht, student-stagiair of sollicitant zijn.

4. Welke gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die ons direct of indirect zijn verstrekt. Dit betreffen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die de betrokkene zelf aan ons verstrekt. Dit betreffen onder meer namen en contactgegevens, maar ook foto’s van opdrachtgevers en coaches, alsmede informatie over de onderneming die een opdrachtgever voert en waaruit informatie over deze opdrachtgever blijkt.

Persoonsgegevens die wij hebben verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene.

Persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5. Welke doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst die wij met een opdrachtgever hebben gesloten uit te kunnen voeren. Deze overeenkomst houdt het begeleiden van deze opdrachtgever bij het starten van diens onderneming in.
 • Om de relatie met onze huidige en voormalig opdrachtgevers te onderhouden en om met nieuwe opdrachtgevers een relatie aan te kunnen gaan.
 • Om de relatie met onze huidige en voormalig coaches te onderhouden en om met nieuwe coaches een relatie aan te kunnen gaan.
 • Om workshops te organiseren.
 • Om een klantenbestand bij te houden dat wij onder meer gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven.
 • Om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren.
 • Om onze website www.starttogrow.nl en onze IT systemen te beheren, te beveiligen en te verbeteren.

6. Welke gronden

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • De betrokkene heeft ons toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkings-verantwoordelijke.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in aanloop van een overeenkomst van opdracht tot het coachen van een opdrachtgever bij het starten van diens onderneming.
 • Wij hebben een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van persoonsgegevens.

7. Verwerker

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij een verwerker inschakelen. Wij zullen met deze verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. Daarbij dient de verwerker ter zake persoonsgegevens geheimhouding alsmede het nemen van passende beveiligingsmaatregelen te garanderen.

8. Ontvangers

Persoonsgegevens kunnen binnen StartToGrow worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het coachen van een opdrachtgever bij het starten van diens onderneming.

9. Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Voor zover het noodzakelijk is dat persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt, zal dit slechts gebeuren indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen?

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze laatste inzichten.